Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO LOKOMOTYWY- Publicznego Przedszkola w Krakowie, mieszczącego się przy ul. Radzikowskiego 47 c w Krakowie

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Wnioski o przyjęcie do LOKOMOTYWA – Publicznego Przedszkola w Krakowie można składać w dniach 01 – 31 marca 2024 r.

 

  1. Rekrutacja na rok szkolnych 2024/2025 prowadzona jest z wykorzystaniem Formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie :https://www.lokomotywa.net.pl/przedszkole-radzikowskiego/rekrutacja/
  2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  3. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 

Terminarz rekrutacji:

 

01 – 31 marca 2024 r. – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola

 10 kwietnia 2024 r.– godz. 15.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu 

 11 – 30 kwietnia 2024 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

  06 maja 2024 r.  – godz. 15.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

08- 17 maja 2024 r. -rekrutacji uzupełniająca

 22 maja 2024 r.– godz. 15.00 – ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu 

22 -31 maja 2024 r. - potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

3 czerwca godz. 15.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

 

Zasady rekrutacji:

 

  1. Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

 Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy drukują wniosek, wypełniają i podpisują Wniosek o przyjęcie. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą uzupełnić wniosek w przedszkolu

Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku o przyjęcie  należy go złożyć w przedszkolu wraz z potrzebnymi załącznikami. Niezłożenie w terminie do 31 marca 2024 r. wypełnionego Wniosku o przyjęcie do przedszkola spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji. (Wysłanie wniosku drogą mailową nie zwalnia ze złożenia oryginałów dokumentów w przedszkolu)

  

Uwaga:

 Dzieci urodzone po 31.12.2021 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji . Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkola od 1 września 2024 r., jeżeli przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2024/2025 (tj. urodzone w 2018 r. lub wcześniej – jeżeli korzystają z odroczenia obowiązku szkolnego) przyjmowane są do przedszkola  w pierwszej kolejności.

 W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.                              

W przypadku osiągnięcia takiej samej ilości punktów, o przyjęciu dziecka do przedszkola będzie decydować wiek dziecka (w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci najstarsze)

 Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola trwa 

od 11  do 30 kwietnia 2024 r. Brak potwierdzenia w postaci pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

 

  1. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

 

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w terminie do 22.02.2024 r.  Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

III. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział

w rekrutacji – na zasadach ogólnych, zaznaczając we Wniosku o przyjęcie informację: Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  

  1. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Miejską Kraków.

 Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Miejską Kraków mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkola od 1 września 2024 r., jeżeli przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacyjne:

 

  1. Kryteria główne (tzw. „ustawowe”)– brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności).

II. Kryteria dodatkowe  – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w dalszej kolejności

Kryteria ustawowe

Punkty1)

1.

Wielodzietność rodziny kandydata2)

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

22

 2.

Niepełnosprawność kandydata

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

22

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

22

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

22

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

22

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie3)

załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

22

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

22

Kryteria dodatkowe

1.

Droga dziecka z domu lub rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego przedszkola samorządowego

załącznik: Dokument potwierdzający adres  miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica

 

7

2.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do LOKOMOTYWA – Publicznego Przedszkola w Krakowie

załącznik: zaświadczenie o uczęszczaniu  przez rodzeństwo kandydata  do LOKOMOTYWY – Publicznego Przedszkola w Krakowie

6

 

 

 

 

3.

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu 4)

załącznik: kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w LOKOMOTYWA – Publicznym Przedszkolu w Krakowie

5

4.

Dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Kraków

Załącznik: Zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3

4

5.

Rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola

Załącznik: Oświadczenie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko o uczestniczeniu w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola rodzeństwa dziecka

1) punkty sumują się 

2) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci 

3) samotne wychowywanie – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

4)  kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji przedszkolnej

2

Do pobrania: