O Projekcie


„LOKOMOTYWA II – NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK WE WROCŁAWIU”

PROJEKT ZAKOŃCZYŁ SIĘ 30 CZERWCA 2021

Projekt pt. „Lokomotywa II – niepubliczny żłobek we Wrocławiu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne,

Organ Prowadzący – Małopolskie Centrum Edukacji Lokomotywa Sp. z o.o.  z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka-Zdrój.

Projekt ma na celu ułatwić rodzicom powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka poprzez stworzenie 20 nowych miejsc żłobkowych we Wrocławiu.

Cel projektu:

Zwiększenie zatrudnienia lub umożliwienie powrotu do pracy 18 kobietom i 2 mężczyznom z powiatu wrocławskiego i/lub miasta Wrocławia, pozostających bez zatrudnienia lub przebywających na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych w związku z opieką nad dziećmi do lat 3, w okresie do 04/2021 r.

Cele szczegółowe i planowane efekty:

Wartość projektu:  1 079 688,00 zł

Wartość dofinansowania UE: 917 141,00 zł

Żłobek funkcjonować będzie pod adresem: Wrocław, ul. Poranna 43a

Wsparcie realizowane w ramach Projektu skierowane jest do rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, tj. przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub wychowawczym oraz do osób bezrobotnych i/lub osób biernych zawodowo, którzy są rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat i chcą podjąć zatrudnienie/wrócić do pracy.

 

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Wsparciem objętych zostanie 20 rodziców/opiekunów prawnych zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie miasta Wrocław lub na terenie powiatu wrocławskiego.

Wsparcie w ramach Projektu polega na opiece nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Opiekę organizuje się w ramach działania żłobka we Wrocławiu przy ul. Porannej 43.

Żłobek oferuje opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 17.30.

W ramach zajęć dydaktycznych, dodatkowych, proponujemy udział dzieci w zajęciach:

 

Wyżywienie   zostanie   zapewnione   dzieciom   w oparciu o zewnętrzna firmę cateringową w postaci 4 posiłków: I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek.

Bezpieczeństwo dzieci zostanie zapewnione przez:

W czasie zajęć w żłobku prowadzona jest obserwacja każdego dziecka pod względem różnych kryteriów rozwojowych. Prowadzone są dzienniki zajęć oraz karty obserwacji każdego dziecka.

Do pobrania:

Regulamin Projektu
846.83 KB (plik .pdf) Pobierz